TÜRKLERİN ELLERİNDE BULUNAN SİLAHLARIN TESLİMİ KONUSUNDA, İNGİLİZLERİN 8 MART 1919 TARİHİNDE YAYINLADIĞI BEYANNAME

İlan

1- General Alenbi hazretlerinin İstanbul’da Türk hükümetine tebliğ eylemiş olduğu evamirin üçüncü maddesi mucibince Ayıntab şehri ahalisinin yedinde bulunan esliha toplanılacaktır.

2- Bu emrin mevki-i icraya vaz edilmesi için 335 senesi Mart sekize müsadif Cumartesi günü zevali saat dört sonradan yani bugün öğleden sonra alaturka saat ondan itibaren Ayıntab şehri İngiliz idare-i örfiyesi tahtında bulundurulacaktır.

3- Zirde ta’dat edilen eslihadan ahali yedinde bulunanları teslim edilmelidirler.

a- Herhangi nev’ harp silahları yani mavzer, martin, muaddel, kara, İngiliz martini ve saire.
b- Revolver, mavzer, kolt ve bravnik otomatik tabancalar.
c- Süngü, kasatura ve hançer nevinden olan alat-ı cerhiye.
d- Birinci maddede ta’dat edilen eslihaya ait fişenkler.
e- Her nev’ bomba ve dinamitler.

Av tüfekleri taleb edilmeyeceklerdir.

4- Mezkur esliha yarın 335 senesi Mart ayının dokuzuna müsadif Pazar günü zevali saat sekizden başlayarak öğleden sonra saat üçe kadar yani sabahın alaturka saat ikisinden öğleden sonra saat dokuzuna kadar zirdeki mahallerde bulundurulacak İngiliz kuvve-i askeriyesine teslim edilip makbuz alınacaktır.

a- Belediye Hanı
b- Kalealtı
c- Kürt Tepe

5- Eslihanın teslimi için balade tayin edilen vakt-i hitamında lüzumu görülen haneler taharri edilecektir.

335 senesi Mart ayının dokuzuna müsadif Pazar günü zevali saat üç sonradan yani öğle sonu saat dokuzdan sonra herhangi bir adamın yedinde silah bulunursa mezkur şahıs Ayıntab’da İngiliz zabitanından müteşekkil divan-ı harb huzurunda muhakeme edilip a’zami ceza halinde yüz adet altın lira ceza-yı nakdi ile beraber idama hükmedilecektir.

6- Polis ve jandarmalara ait olan esliha talep edilmeyecektir.

7- 335 senesi Mart ayının sekizine müsadif Cumartesi gününden başlayarak zevali saat altıdan yani akşamın saat on ikisinden sabahın zevali saat beşine yani sabahın on birine kadar olan vakitte hiçbir kimse dışarda sokaklarda bulunmayıp haneleri dahilinde bulunacaklardır. Mezkur vakit zarfında dükkanlar ve kahvehaneler kapatılacaklardır.

8- Ayıntab şehrinden harice çıkan bilcümle eşhas idare-i örfiye devam ettiği müddetçe taharriye tabi tutulacaktır.

9- İngiliz kuvve-i askeriyesine adem-i itaat zuhur etmediği takdirde gerek can ve mal hususunda hiçbir tehlike olmadığı ve korku ve endişe için hiçbir vesile bulunmadığı hakkında ahaliye kat’i teminat veriliyor.
Bu beyanname 335 senesi Mart ayının sekizine müsadif Cumartesi günü tarafımdan imza edilmiştir.

Ayıntab’ta İngiliz Kuvve-i Askeriyesi Kumandanı
Kaymakam
V.A.S. Kili

15 Ocak 1919 tarihinde bir süvari tugayı ve beraberindeki kuvvetlerle resmi olarak Antep’i işgal eden İngilizler ilk olarak Antep’in dış dünyayla olan bağlantılarını kesmeyi amaçladılar. Bu amaçla ilk olarak telgrafhaneyi ele geçirdiler, daha sonra etraftaki tren istasyonlarını kontrol altına aldılar. Etraftaki Ermeni evleri ile Amerikan Koleji’ni karargah haline çevirdiler. 23 Ocak 1919 Perşembe günü Hükümet Konağı silahlı İngiliz askerleri tarafından kuşatıldı.

İngilizler silahlı çatışmadan uzak bir siyaset izlemek istiyordu. Yukarıda örneğini verdiğimiz beyanname 8 Mart 1919’da Antep İngiliz Askeri Kuvvetleri Kumandanı V. A. S. Kili tarafından yayınlandı. Beyannamede; İngiliz kuvvetleri kumandanı General Allenby’nin İstanbul’da Türk hükümetine tebliğ ettiği emirlerin 3. maddesi uyarınca şehir ahalisinde bulunan bütün silahların toplatılacağı, 8 Mart 1919’dan başlamak üzere şehirde sıkıyönetim ilan edileceği duyuruldu. Ayrıca her türlü ateşli ve yaralayıcı silahların, 9 Mart 1919 akşam saat 9’a kadar Belediye Hanı, Kalealtı ve Kürttepe’de bulunan İngiliz İşgal Kuvvetleri Kumandanlığına teslim edilmesi gerektiği, aksi takdirde her kimin yanında silah bulunursa derhal idam edileceği ve ailesinden ayrıca 100 altın ceza alınacağı belirtildi. Beyannamenin sonunda ise İngilizlere itaatsizlik olmadığı sürece, kimsenin can ve malının tehlike altında olmadığı söylenerek halk korkutulmaya çalışıldı.

Amerikan Koleji Müdürü Mr. Merrill’in Antep’te daha 26.000 silah bulunduğunu ve teslim edilen silahların ancak dörtte biri olduğunu İngilizlere tekrar haber vermesi üzerine İngilizler, 15 Mart’ta ikinci bir beyanname yayınladılar. Şehrin bütün iş yerleri kapattırılarak camilerde ibadet hizmetlerinin dışında bütün toplantılar yasaklandı. 15 gün devam eden yasaklardan sonra 30 Mart’ta yayınlanan üçüncü beyanname ile 31 Mart’tan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Nisan ayından itibaren Antep’teki İngilizlerin baskısı yarı yarıya azaldı, dükkânlar tamamen açıldı.

Paylaş: