Antep savunmasında 10 Ocak 1921 tarihinde açlık ve sefalet dayanılmaz bir hal aldı. Halkın ve askerin arpa ekmeğinin ununa bugünden itibaren yarı yarıya acı zerdali çekirdeği katılmaya başlandı. Bu suretle birkaç gün daha dayanılacağı zannediliyordu. 12 Ocak 1921’de arpa ununa katılan acı badem ve zerdali çekirdeğinden zehirlenme sonucu kırk elli kişi vefat etti.
Antep savunması İâşe Satınalma Defteri’nde 54 numara ile kayıtlı bir Sıhhiye Tababeti raporu vardır. Açlık yüzünden yenmek zorunda kalınan acı zerdali çekirdeğinden dolayı zehirlenmeler meydana gelince Heyet-i Merkeziye Sıhhiye Tababetine bir yazı ile başvurarak bu konuda fennî bir inceleme talep etmiştir. Sıhhiye heyeti incelemeler sonucunda acı çekirdeğin yenmesinin zararlı olduğunu ve yenmesi halinde insanları öldürebileceğini bundan sonra hamura katılmamasını belirterek bu husus hakkında bir rapor hazırlamış ve Heyet-i Merkeziye’ye göndermiştir. Raporda başka tedbirlerin alınması istenmiştir (İâşe Satınalma Defteri, No: 54).
Numara: 54
Sıhhiye Tabâbeti’nin takrîri üzerine karâr -17Numara
Bademin acı çekirdeğin ekli muzır ve telef-i nefsi mûcib olduğu fennen tesbît etmiştir. Bu günden itibâren hamûra katılmaması zarûrî görülmüş ve memlekette çekirdeğin miktarınca birkaç gün daha idâre edebilecek fıstık mevcûd olmakla yarından itibaren hemân fıstık içinin tedârikine hamura katılması husûsuna âid tedâbîr-i muktezâyaya tevessül edileceğinden bu bâbda başka gûnâ bir tedâbîr-i sâibe var ise ona… Edilmek üzre yakındaki beyân zımnında işbu evrâkın bir kere de Heyet-i Merkeziye’ye takdimi tezekkür kılındı. 17, Azâ: Mustafa, Azâ: Musa Kâzım, Azâ: Nuri, Reis:Hilmi.

Paylaş: