General Gobo, şehrin teslim edilmesi için verdiği nota Heyet-i Merkeziye tarafından reddedilince bu defa Antep halkını, Heyet-i Merkeziye aleyhine tahrik ve isyana teşvik ederek içeride bir kargaşa meydana getirmek ister. Bütün cephelere ve şehrin her tarafına aşağıdaki beyannameyi gönderir. Beyannamede şehrin birkaç aydan beri muhasara altında bulunduğu, Maraş ve Urfa’dan gelen askerlerin mağlup olarak firar ettikleri bundan dolayı dışardan Antep halkına artık kuvvet ve erzak gelemeyeceği vurgulanır. Antep halkının beyaz bayrak çekerek teslim olması istenir. Teslim olunursa kimsenin ailesine, malına ve mülküne zarar verilmeyeceği ve savaş tazminatı istenmeyeceği belirtilir. Aksi takdirde şehrin şiddetli bir şekilde bombardımana tutulacağı beyan edilir.
Ayıntâb Ahalisine:
“Birkaç aydan beri harbin felâketlerine düçâr olmaktasınız. Şehriniz muhâsara edilmiştir. Urfa’dan ve Maraş’tan onu tahlîse gelen kıtaât-ı askerîye mağlûb olup firâra mecbûr olmuştur.
Hâriçten size hiç bir imdat ve hiç bir erzak gelemeyecektir.
Haneleriniz ve aileleriniz toplarımızın ateşi altındadır.
Onları kurtarmak istemiyor musunuz? Muhârebeden fâriğ gelüp silâhları terk ediniz. Beyaz bayrağı rekz ediniz! Harbe hitâm vermek üzere Fransız Kuvva-yı Askeriyesi karargâh-ı umûmisine bir heyet-i murahhassa gönderiniz. Heyet-i mezkûre nezâketle kabul edilip hüsn-ü muâmele görecektir. Eğer böyle yaparsanız şahıslarınıza emvâlinize ailelerinize riâyet olunacaktır. Size karşı hiç bir cebir ve şiddet isti’mâl edilemeyecektir. Size hiç bir suretle tazminât-ı harbiye tahmîl edilemeyecektir.
Aksi takdîrde bombardımanın ve hücûmların bilcümle tehlikelerine marûz kalacaksınız. Fransa ile Türkiye arasında sulh muâhede imza edilmiştir. Niçün verilen va’de karşı hareket ettiniz? Niçün muâhedeleri inkâr eden ve sizi harâbiyet ve ölüme sevk eden muharriklere ittibâ ediyorsunuz?
Ayıntâb Ahâlisi!
Mevcûdiyetinizi, ailelerinizi ve emvâlinizi kurtarınız! Size emir veren ve sizi iğfâl eden adamları silâhlarını bir tarafa koymağa icbâr ediniz! Muhârebeyi durdurunuz. Ve kendinizi Fransa’nın uluvv-ü cenâbına emanet ediniz.
Selâmetiniz kendi elinizdedir.”
4 Kânunuevvel 336/1920, Franszı Kuvve-i Askeriye Kumandanı General Gobo

Paylaş: